भाडा खरिद ऋण

जानकारी

सार्वजनिक यातायात/व्यावसायिक प्रयोग वा निजी, व्यवसायिक प्रयोगको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने व्यापारिक सवारी साधन जस्तै बस, ट्रक, ट्याङ्कर, कन्टेनर ट्रक, ट्याक्सी, जीप, माइक्रोबस, एक्काभेटर, रोलर, डोजर जस्ता भारी उपकरणहरू फर्म / कम्पनीहरु।

प्रतिक्रिया फारम